Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://nitulkamypassion.pl , zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Sklep prowadzi Urszula Zbroszczyk, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Nitulka Urszula Zbroszczyk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s.gospodarki, NIP 5140219497, REGON 521882519 z siedzibą na ul.Lwowska 31/101 56-400 Oleśnica zwaną dalej „Administratorem”.
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://nitulkamypassion.pl e-mail – nitulka@nitulkamypassion.pl, adres korespondencyjny – Nitulka Urszula Zbroszczyk, ul.Lwowska 31/101 56-400 Oleśnica.,
 4. Klienci mogą porozumiewać się ze sprzedawcą drogą mailową, telefoniczną lub przez kanały social media-Sprzedawca umożliwia kontakt telefoniczny pod nr 694201170 oraz przez kanały społecznościowe takie jak profil na Instagramie @nitulka_my_passion. Sprzedawca odpowiada na wysłane zapytania w godzinach funkcjonowania sklepu tj. od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.30
 5. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem https://nitulkamypassion.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/
 6. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowana Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 7. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail w celach niezbędnych związanych z realizacją zamówienia.
 8. Sprzedawca, oświadcza, że nie jest w stanie zapewnić, że opinie na temat Towarów opublikowane na stronach sklepu lub social mediach sklepu pochodzą wyłącznie od konsumentów, którzy Towar faktycznie nabyli.
 9. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://nitulkamypassion.pl, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument, Osoba Fizyczna Prowadząca Działalność Gospodarczą dokonująca transakcji nieposiadającej dla niej charakteru zawodowego, jak i Przedsiębiorca.
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Newsletter – Lead magnet, który dostarczany jest w sposób ciągły i polega na nieodpłatnym przesyłaniu treści handlowych, promocyjnych i edukacyjnych przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą (lub osobą prowadzącą działalność nieewidencjonowaną) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej
lub zawodowej., gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi
od pracy.

10.    Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

11.    Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

12. Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę, będąca przedmiotem Umowy pomiędzy klientem a Sprzedawcą.

13.Treść cyfrowa – plik lub pliki w formie cyfrowej, nieutrwalone na trwałym nośniku.

14. Lead Magnet- Treści cyfrowe (w tym Newsletter) dostarczane w zamian za podanie danych osobowych na podstawie Umowy o dostarczenie Lead Magnet

15. Umowa – Umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy klientem a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.

16. Umowa o dostarczenie Lead Magnet (zamiennie używane także jako Umowa LM) – Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych w zamian za dane osobowe, której warunki zostały opisane w paragrafie zatytułowanym “Lead Magnet”, zgodnie z którą Sprzedawca dostarcza klientowi Lead Magnet w zamian za podanie przez niego danych osobowych w formie imienia oraz adresu e-mail.

Definicje dot. lead magnets są tutaj na potrzeby zapisów dot. lead magnets, które znajdziesz w „krok nr 9”.

§ 3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu wystroju wnętrz i asortymentu dodatków modowych.
 2. Oferowane przedmioty są nowe .

§ 4. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe  Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  • aktywne łącze internetowe,
  • włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
  • aktywny adres poczty elektronicznej
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

§ 5. Zasady dokonywania zakupów

 1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  • dokładny opisu danego produktu i jego cech;
  • łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy 
  • dotyczące sposobu i terminu zapłaty
  • dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga/wymaga rejestracji w Sklepie
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku – „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pod/obok opisu danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
  • Imię i nazwisko
  • Adres email
  • Numer telefonu
  • Dane adresowe do wysyłki lub nr paczkomatu In-post.
 4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową  poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
 5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 6. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
 7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
  • potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
  • Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
  • W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 8. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 9. Sklep zastrzega sobie  prawo do zmiany cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 10. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  • zwykły przelew,
  • system płatności elektronicznej płacę online Imoje ING Banku Śląskiego (Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje) obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 11. Termin na wykonanie płatności wynosi do 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 12. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 13. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry.
 14. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem paczkomatów i Kuriera In-post oraz Kuriera DHL. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
 15. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru, towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedną przesyłkę, chyba że wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
 16. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.
 17. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
 18. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
 19. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT – potwierdzająca dokonanie zakupu. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury:
  • Imię i nazwisko/firmę,
  • Adres zamieszkania/siedziby,
  • Numer NIP w przypadku firm,
  • Numer zamówienia,
  • Adres korespondencyjny

Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.

2o. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 6. Niezgodność towaru z umową

1. Sprzedawca dostarcza Towary zgodne z Umową. Jeśli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do ich zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z Umową. Niezgodność z Umową występuje jeśli:

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru są niezgodne z Umową,
 2. Towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, i o którym to celu powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował,
 3. Towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju,
 4. Towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Towarów, lub nie występuje w określonej ilości,
 5. Towar nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać,
 6. Towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem,
 7. brak zgodności Towaru z Umową wynika z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli

zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.

3. W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 zdanie 2 powyżej,
 2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,
 3. Sprzedawca nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,
 4. Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, a Sprzedawca nie zdemontował Towaru, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt,
 5. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru,
 6. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.[1] 

6. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, lub w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

7. Reklamację w związku z niezgodnością Towaru z Umową można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy, wraz z opisem wady i dowodem zakupu. Sprzedawca udostępnia na stronach Sklepu przykładowy wzór reklamacyjny, z którego Klient może skorzystać.[2] 

8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.

9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.

10. Sprzedawca zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar wykonany na indywidualne zamówienie nie podlega reklamacji ze względu na specyfikę wykonana pod indywidualne preferencje konkretnego klienta.


§ 7. Postanowienia końcowe i opis  możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Umowy zawierane przez Sklep internetowy  wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie zmianę regulaminu Sklepu internetowego z przyczyn ważnych.

4. Konsument ma prawo skorzystać z polubownego rozwiązania sporów reklamacyjnych oraz dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Link do polityki prywatności i cookies: https://nitulkamypassion.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

Data ostatniej aktualizacji: 10.01.2023

Shopping Cart
Scroll to Top